MESOH - systém pro nakládání s odpady pro obce

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství MESOH je komplexním řešením pro obce a města, která se snaží svým občanům nabídnout novou alternativu k současnému systému a připravit se tak na budoucnost. Pozor! Není to jen o třídění odpadů! Důležité je také myslet na prevenci vzniku odpadů.

250000
17 mil. Kč
100 +
až  60 %

MESOH - odpadové hospodářství s minimem starostí

Děsí vás pozvolna blížící se zdražení poplatků za skládkování, v ulicích máte stále přeplněné kontejnery na tříděný odpad, ale množství směsného odpadu stále neklesá, dokonce roste? Nechcete zvyšovat poplatek občanům bez toho, aniž byste jim dali možnost tuto výši poplatku ovlivnit?

V tomto případě je vhodné přemýšlet nad tím, svěřit své odpadové hospodářství do rukou profesionálům. Motivační systém MESOH obcím a městům přináší nejen větší efektivitu ve svozu odpadů a s tím spojený pokles nákladů, ale také spokojenější občany díky spravedlivě nastaveným platbám za odpad a v neposlední řadě také čistější obec.

Starosta

Prevence

Jenom třídit nestačí

Jistě existuje mnoho různých motivačních systémů, které se soustředí pouze na třídění odpadů a odměňuje občany, kteří produkují velké množství tříděného odpadu. Na vrcholku tzv. odpadové pyramidy je ale přecházení vzniku odpadu – proto razíme heslo „Prevence je cesta!“. Systém MESOH bere odpadové hospodářství komplexně a motivuje občany nejen ke třídění odpadů, ale také k tomu různými způsoby omezit samotnou produkci odpadu – například kompostováním, nakupováním v bezobalových obchodech, ekologickým vytápěním domácnosti apod. Tohle činí systém do budoucna udržitelným jak po ekologické, tak po ekonomické stránce.


V čem spočívá zavedení motivačního systému MESOH?

 1. Zavedení sběru tříděného odpadu od domů
  Tříděný odpad (především plast a papír) je svážen od jednotlivých domácností buď v pytlích nebo v barevných nádobách. Občanům snížíte donáškovou vzdálenost na minimum, čímž dosáhnete vyšší míry třídění odpadů, ale také ubude přeplňovaných kontejnerů ve sběrných místech.
 2. Zavedení evidenčního systému
  Pro to, abychom mohli sledovat množství odpadů vyprodukovaného jednotlivými domácnostmi, je za potřebí zavést evidenci těchto odpadů, a to prostřednictvím čárových/QR kódů. Evidenci jednoduchým načítacím zařízením poté provádí zaměstnanci obce/města nebo svozové firmy (dle potřeb a možností obce/města).
 3. Zavedení motivačního systému
  za jednotlivé činnosti jsou občanům udělovány tzv. EKO body. Celkem je možné v rámci MESOH udělovat až 6 druhů EKO bodů, a to:

  Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke snižování produkce odpadů. EKO body za snižování produkce odpadů se udělují za způsoby snižování produkce odpadů, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku.
  Maximální počet BS za rok je 20 EKO bodů na osobu.

  Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke zpracovávání bioodpadu přímo v místě jeho vzniku a to způsoby, jakými jsou domácí kompostování, vyhazování bioodpadu na hnojiště nebo zkrmování bioodpadu zvířatům. EKO body za kompostování se udělují za způsoby zpracování bioodpadu přímo v místě jeho vzniku, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku.
  Maximální počet BK za rok je 10 EKO bodů na osobu.

  Cílem bonusu je zvýšit informovanost veřejnosti, která se přímo promítá do fungování systému. EKO body za zájem jsou udělovány za pravidelnou kontrolu odpadového účtu a za efektivní komunikaci prostřednictvím osobního kontaktu (email, telefonní číslo).
  Maximální počet BZ za rok je 5 EKO bodů na osobu.

  Cílem bonusu je motivovat domácnosti k předcházení vzniku odpadů, ke kterému dochází díky environmentálně uvědomělému nakupování. Příběh odpadu začíná už při nákupu, proto MESOH uděluje i body za ekologické nakupování.
  Maximální počet BN za rok je 15 EKO bodů na osobu.

Udělování těchto EKO bodů probíhá automatizovaně dle toho, kolik odpadů jednotlivé domácnosti odevzdají ke svozu a zda navštěvují svůj odpadový účet či nikoliv. Na konci období se bodování vyhodnotí a přepočítá na slevy z poplatku za odpad.

Zavedení, koordinaci a vyhodnocení systému MESOH provozujeme formou služby, proto můžeme říci, že díky zavedenému systému MESOH jsou pro obec/město odpady bez starostí.

Kryštof Bambušek

bambusek@mojeodpadky.cz

Jana Staňková

stankova@mojeodpadky.cz

Chcete také začít třídit chytře?

Pokud Vás systém MESOH zaujal a chcete také svoje občany odměnit za to, že efektivně třídí a přirozeně snižují produkci odpadů, tak napište Janči nebo Kryštofovi a ti Vám rádi poradí, jak začít.