MESOH - motivační a evidenční systémy pro odpadové hospodářství

Komplexním řešení pro obce a města, která se snaží svým občanům nabídnout novou alternativu k současnému systému a připravit se tak na budoucnost. Pozor! Není to jen o třídění odpadů! Důležité je také myslet na prevenci vzniku odpadů.

250000
17 mil. Kč
100 +
až  60 %

Co znamená systém MESOH pro obec či město?

Systém MESOH spočívá v zavedení tzv. D2D (door-to-door) systému, tedy sběru tříděného odpadu od domů, a optimalizaci sběrných míst na sídlištích. Tento styl sběru je možné realizovat buďto formou pytlů nebo barevných popelnic, na sídlištích formou kontejnerů. Tříděný i směsný odpad je evidován formou čárových, příp. QR kódů. Díky této evidenci jsme schopni určit slevy na poplatku pro jednotlivé domácnosti a také máme přehled o jednotlivých tocích odpadů (slevy se poskytují za třídění odpadů a za předcházení vzniku odpadů, viz EKO body níže).

Snížení donáškové vzdálenosti a motivace formou slevy z poplatku za odpady vede občany k zodpovědnějšímu nakládání se svým odpadem, nárůstu produkce tříděných odpadů, a naopak pokles produkce směsného komunálního odpadu. S touto změnou také přichází nárůst odměn za tříděný odpad (výkup druhotných surovin, odměna EKO-KOM atd.) a zpravidla pokles nákladů na svoz směsného komunálního odpadu (v závislosti na domluvě se svozovou firmou). Dalším benefitem systému je, že drtivá většina shledává systém spravedlivějším.

Drtivá většina shledává systém spravedlivějším.

Starosta

Prevence

V čem se systém MESOH odlišuje od podobných systémů?

Celá plejáda motivačních systémů používá model „Třídíš – platíš méně“ a „Netřídíš – platíš více“. Ze zkušenosti víme, že soustředit se pouze na třídění odpadů nestačí, a že nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne. MESOH tedy dokáže zohlednit, zda člověk nejen třídí, ale také předchází vzniku odpadů, zda kompostuje, zda ekologicky vytápí domácnost, nebo například může motivovat k ekologickému nakupování.

Silnou stránkou MESOH je prevence vzniku odpadů.


Zavést mesoh je jednoduché a levné

Základem motivačního systému MESOH je osm druhů bonusů za environmentálně uvědomělé chování. Zapojené domácnosti jsou oceňovány virtuálními EKO body, které je možné na konci roku v rámci OZV přepočítat ve slevu na poplatku.

 1. Zavedení sběru tříděného odpadu od domů
  Tříděný odpad (především plast a papír) je svážen od jednotlivých domácností buď v pytlích nebo v barevných nádobách. Občanům snížíte donáškovou vzdálenost na minimum, čímž dosáhnete vyšší míry třídění odpadů, ale také ubude přeplňovaných kontejnerů ve sběrných místech.
 2. Zavedení evidenčního systému
  Pro to, abychom mohli sledovat množství odpadů vyprodukovaného jednotlivými domácnostmi, je za potřebí zavést evidenci těchto odpadů, a to prostřednictvím čárových/QR kódů. Evidenci jednoduchým načítacím zařízením poté provádí zaměstnanci obce/města nebo svozové firmy (dle potřeb a možností obce/města).
 3. Zavedení motivačního systému
  za jednotlivé činnosti jsou občanům udělovány tzv. EKO body. Celkem je možné v rámci MESOH udělovat až 8 druhů EKO bodů, a to:

  Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke snižování produkce odpadů. EKO body za snižování produkce odpadů se udělují za způsoby snižování produkce odpadů, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku.
  Maximální počet BS za rok je 20 EKO bodů na osobu.

  Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke zpracovávání bioodpadu přímo v místě jeho vzniku a to způsoby, jakými jsou domácí kompostování, vyhazování bioodpadu na hnojiště nebo zkrmování bioodpadu zvířatům. EKO body za kompostování se udělují za způsoby zpracování bioodpadu přímo v místě jeho vzniku, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku.
  Maximální počet BK za rok je 10 EKO bodů na osobu.

  Cílem bonusu je zvýšit informovanost veřejnosti, která se přímo promítá do fungování systému. EKO body za zájem jsou udělovány za pravidelnou kontrolu odpadového účtu a za efektivní komunikaci prostřednictvím osobního kontaktu (email, telefonní číslo).
  Maximální počet BZ za rok je 5 EKO bodů na osobu.

  Cílem bonusu je motivovat domácnosti k předcházení vzniku odpadů, ke kterému dochází díky environmentálně uvědomělému nakupování. Příběh odpadu začíná už při nákupu, proto MESOH uděluje i body za ekologické nakupování.
  Maximální počet BN za rok je 15 EKO bodů na osobu.

  Cílem bonusu je motivovat domácnosti k nabízení a darování nepotřebných věcí jiným lidem, kteří dané věci dále využijí. Darování nepotřebných věci je jednou z cest, jak předcházet vzniku odpadů, proto mohou uživatelé MESOH obdržet i body za to, že někomu na svém odpadovém účtu nabídnou a darují věc, kterou již sami nevyužijí.
  Maximální počet BD za rok je 10 EKO bodů na osobu.

Udělování těchto EKO bodů probíhá automatizovaně dle toho, kolik odpadů jednotlivé domácnosti odevzdají ke svozu a zda navštěvují svůj odpadový účet či nikoliv. Na konci období se bodování vyhodnotí a přepočítá na slevy z poplatku za odpad.

Zavedení, koordinaci a vyhodnocení systému MESOH provozujeme formou služby, proto můžeme říci, že díky zavedenému systému MESOH jsou pro obec/město odpady bez starostí.


Jak probíhá zavedení systému MESOH?

Zhodnotíme nynější stav odpadového hospodářství a stanovíme potenciál systému.

Analýza

1. Vstupní Analýza

Zvolíme nejlepší a nejefektivnější řešení pro vaši obec dle specifických
podmínek.

Výběr modelu

2. Nastavení správného modelu

Zpřístupníme vám veškeré aplikace a cloudové služby, které jsou pro chod systému potřebné.

Software

3. Software

Prostřednictvím článku, návodů a jiných materiálů poskytneme občanům všechny potřebné informace o novém systému třídění.

Informační kampaň

4. Osvěta a propagace

Zavedeme pečlivou evidenci odpadů, díky čemuž budeme moci odměnit zodpovědné občany a snižovat náklady na odpadové hospodářství.

Zavedení evidence

5. Evidenční systém

Není třeba kupovat drahé evidenční zařízení, speciální tiskárny na QR kódy, vážící zařízení na svozové auto za statisíce. V rámci systému MESOH je tedy kladen velký důraz na to, aby obsluha ze strany obce, zaměstnanců technických služeb nebo svozové firmy, ale také ze strany občanů, byla co nejjednodušší a s co nejmenšími provozními náklady.

Navíc díky naší službě budete mít v průběhu systému minimální starosti týkající se chodu systému, protože v rámci služby MESOH pro vás obstaráme drtivou většinu úkonů, které je v průběhu systému nutné udělat.


Co všechno zahrnuje služba MESOH?

1. Komplexní systém odpadového hospodářství, který umí efektivně a nenásilně občany motivovat k zodpovědnějšímu nakládání se svými odpady.

2. Navržení ideálního modelu systému dle specifických možností dané obce či města, a to dle zkušeností z více než 85 obcí a měst různých velikostí po celé ČR.

3. Zkušenosti s možnostmi adresného třídění v bytových a panelových domech.

4. Pronájem všech aplikací, které jsou pro chod systému zapotřebí.

5. Úprava obecně závazných vyhlášek zahrnujících nový systém třídění odpadů.

6. Vyhodnocování chodu systému čtvrtletně, po půl roce, za celý rok, příp. dle Vašich požadavků.

7. Návrh a tvorba ideálních pravidel systému.

8. Tvorba článků do zpravodaje a propagačních materiálů všeho druhu (osvětové, informační, s průběžnou statistikou apod.).

9. Servis evidenčního zařízení.

10. Proškolení osob obsluhujících systém (pracovníků SD příp. technických služeb, popelářů atd.).

11. Koordinace systému a dohled nad tím, aby byl byly splněné všechny atributy pro hladký chod systému.

12. Vyhodnocování výsledků, výpočet slev z poplatku a import předpisů slev do účetního programu.

13. Neustálý vývoj a aktualizace systému, díky čemuž budete vždy o krok napřed před ostatními.

14. Tvorba výběrového řízení na svoz komunálního odpadu dle parametrů systému.

15. Podpora při jednání s firmami zajišťující svoz odpadů.

Chcete také začít třídit chytře?

Pokud Vás systém MESOH zaujal a chcete také svoje občany odměnit za to, že efektivně třídí a přirozeně snižují produkci odpadů, tak napište Janči nebo Kryštofovi a ti Vám rádi poradí, jak začít.

Kryštof Bambušek

bambusek@mojeodpadky.cz

Jana Staňková

stankova@mojeodpadky.cz