MESOH - motivační a evidenční systémy pro odpadové hospodářství
(nebo také inteligentní systémy nakládání s odpady)

Co znamená systém MESOH pro obec či město?

Systém MESOH spočívá v zavedení tzv. D2D (door-to-door) systému, tedy sběru tříděného odpadu od domů. Tento styl sběru je možné realizovat buďto formou pytlů nebo barevných popelnic. Tříděný i směsný odpad je evidován formou čárových, příp. QR kódů. Díky této evidenci jsme schopni určit slevy na poplatku pro jednotlivé domácnosti a také máme přehled o jednotlivých tocích odpadů.

Snížení donáškové vzdálenosti a motivace formou slevy z poplatku za odpady vede občany k zodpovědnějšímu nakládání se svým odpadem, nárůstu produkce tříděných odpadů, a naopak pokles produkce směsného komunálního odpadu. S touto změnou také přichází nárůst odměn za tříděný odpad (výkup druhotných surovin, odměna EKO-KOM atd.) a zpravidla pokles nákladů na svoz směsného komunálního odpadu (v závislosti na domluvě se svozovou firmou). Dalším benefitem systému je, že drtivá většina shledává systém spravedlivějším.

Drtivá většina shledává systém spravedlivějším.

V čem se systém MESOH odlišuje od podobných systémů?

Celá plejáda motivačních systémů používá model „Třídíš – platíš méně“ a „Netřídíš – platíš více“. Ze zkušenosti víme, že soustředit se pouze na třídění odpadů nestačí, a že nejlepší dopad je ten, který nikdy nevznikne. MESOH tedy dokáže zohlednit, zda člověk nejen třídí, ale také předchází vzniku odpadů, zda kompostuje, zda ekologicky vytápí domácnost, nebo například může motivovat k ekologickému nakupování.

Není třeba kupovat drahé evidenční zařízení, speciální tiskárny na QR kódy, vážící zařízení na svozové auto za statisíce. V rámci systému MESOH je tedy kladen velký důraz na to, aby obsluha ze strany obce, zaměstnanců technických služeb nebo svozové firmy, ale také ze strany občanů, byla co nejjednodušší a s co nejmenšími provozními náklady.

Navíc díky naší službě budete mít v průběhu systému minimální starosti týkající se chodu systému, protože v rámci služby MESOH pro vás obstaráme drtivou většinu úkonů, které je v průběhu systému nutné udělat.

Jak probíhá zavedení systému MESOH?

Analýza Vstupní analýza
Zhodnotíme nynější stav dopadového hospodářství a stanovíme potenciál systému.
Výběr modelu Nastavení správného modelu
Zvolíme nejlepší a nejefektivnější řešení pro vaši obec dle specifických podmínek.
Software Software
Zpřístupníme vám veškeré aplikace a cloudové služby, které jsou pro chod systému potřebné.
Informační kampaň Osvěta a propagace
Prostřednictvím článku, návodů a jiných materiálů poskytneme občanům všechny potřebné informace o novém systému třídění.
Zavedení evidence Evidenční systém
Zavedeme pečlivou evidenci odpadů, díky čemuž budeme moci odměnit zodpovědné občany a snižovat náklady na odpadové hospodářství.

Co všechno zahrnuje služba MESOH?

 • Komplexní systém odpadového hospodářství, který umí efektivně a nenásilně občany motivovat k zodpovědnějšímu nakládání se svými odpady.
 • Navržení ideálního modelu systému dle specifických možností dané obce či města, a to dle zkušeností z více než 85 obcí a měst různých velikostí po celé ČR.
 • Zkušenosti s možnostmi adresného třídění v bytových a panelových domech.
 • Pronájem všech aplikací, které jsou pro chod systému zapotřebí.
 • Vyhodnocování chodu systému čtvrtletně, po půl roce, za celý rok, příp. dle Vašich požadavků.
 • Tvorba článků do zpravodaje a propagačních materiálů všeho druhu (osvětové, informační, s průběžnou statistikou apod.)
 • Úprava obecně závazných vyhlášek zahrnujících nový systém třídění odpadů.
 • Návrh a tvorba ideálních pravidel systému.
 • Servis evidenčního zařízení.
 • Proškolení osob obsluhujících systém (pracovníků SD příp. technických služeb, popelářů atd.).
 • Koordinace systému a dohled nad tím, aby byl byly splněné všechny atributy pro hladký chod systému.
 • Vyhodnocování výsledků, výpočet slev z poplatku a import předpisů slev do účetního programu.
 • Neustálý vývoj a aktualizace systému, díky čemuž budete vždy o krok napřed před ostatními.
 • Tvorba výběrového řízení na svoz komunálního odpadu dle parametrů systému.
 • Podpora při jednání s firmami zajišťující svoz odpadů.