MESOH - motivační a evidenční systémy pro odpadové hospodářství

Co znamená systém MESOH pro obec či město?

Systém MESOH spočívá v zavedení tzv. D2D (door-to-door) systému, tedy sběru tříděného odpadu od domů, a optimalizaci sběrných míst na sídlištích. Tento styl sběru je možné realizovat buďto formou pytlů nebo barevných popelnic, na sídlištích formou kontejnerů. Tříděný i směsný odpad je evidován formou čárových, příp. QR kódů. Díky této evidenci jsme schopni určit slevy na poplatku pro jednotlivé domácnosti a také máme přehled o jednotlivých tocích odpadů (slevy se poskytují za třídění odpadů a za předcházení vzniku odpadů, viz EKO body níže).

Snížení donáškové vzdálenosti a motivace formou slevy z poplatku za odpady vede občany k zodpovědnějšímu nakládání se svým odpadem, nárůstu produkce tříděných odpadů, a naopak pokles produkce směsného komunálního odpadu. S touto změnou také přichází nárůst odměn za tříděný odpad (výkup druhotných surovin, odměna EKO-KOM atd.) a zpravidla pokles nákladů na svoz směsného komunálního odpadu (v závislosti na domluvě se svozovou firmou). Dalším benefitem systému je, že drtivá většina shledává systém spravedlivějším.

Drtivá většina shledává systém spravedlivějším.

V čem se systém MESOH odlišuje od podobných systémů?

Silnou stránkou MESOH je prevence vzniku odpadů.

Celá plejáda motivačních systémů používá model „Třídíš – platíš méně“ a „Netřídíš – platíš více“. Ze zkušenosti víme, že soustředit se pouze na třídění odpadů nestačí, a že nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne. MESOH tedy dokáže zohlednit, zda člověk nejen třídí, ale také předchází vzniku odpadů, zda kompostuje, zda ekologicky vytápí domácnost, nebo například může motivovat k ekologickému nakupování.

Základem motivačního systému MESOH je osm druhů bonusů za environmentálně uvědomělé chování. Zapojené domácnosti jsou oceňovány virtuálními EKO body, které je možné na konci roku v rámci OZV přepočítat ve slevu na poplatku.


 • EKO body za třídění (BT)

  Cílem bonusu je zvýšení míry separace využitelných odpadů. EKO body za třídění odpadů získá každá domácnost, která odevzdá pytel s tříděným odpadem označený čárovým/QR kódem nebo která zaregistruje kontejner, do kterého třídí odpad (registraci kontejnerů mohou využít pouze domácnosti z bytových domů). Získané body se rozpočítávají mezi jednotlivé členy domácnosti.
  Maximální počet BT za rok je 25 EKO bodů na osobu.

  Třídění
 • EKO body za efektivní využívání nádob/pytlů (BV)

  Cílem bonusu je motivovat domácnosti k ekonomicky udržitelnému způsobu třídění odpadů (např. ke šlapání PET lahví), ke svozu pouze plných popelnic/pytlů a k maximální míře separace (nádoba na SKO neobsahuje tříditelné složky jako je sklo, bio odpad a textil). Pro získání těchto EKO bodů je potřeba vyplnit závazek k ekologickému nakládání s odpadem (odpadový dotazník) ve svém odpadovém účtu.
  Maximální počet BV za rok je 25 EKO bodů na osobu.

  Efektivní využívání nádob
 • EKO body za snižování produkce odpadů (BS)

  Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke snižování produkce odpadů. EKO body za snižování produkce odpadů se udělují za způsoby snižování produkce odpadů, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku.
  Maximální počet BS za rok je 20 EKO bodů na osobu.

  Snižování produkce odpadu
 • EKO body za kompostování (BK)

  Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke zpracovávání bioodpadu přímo v místě jeho vzniku a to způsoby, jakými jsou domácí kompostování, vyhazování bioodpadu na hnojiště nebo zkrmování bioodpadu zvířatům. EKO body za kompostování se udělují za způsoby zpracování bioodpadu přímo v místě jeho vzniku, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku.
  Maximální počet BK za rok je 10 EKO bodů na osobu.

  Kompostování
 • EKO body za energie (BE)

  Cílem bonusu je ocenit domácnosti, které ohleduplně vytápějí svá obydlí. Hlavním kritériem je ohleduplnost vůči blízkému okolí (sousedům) v podobě emisí, ohleduplnost vůči životnímu prostředí v podobě produkce odpadů a ohleduplnost vůči dalším generacím v podobě čerpání neobnovitelných zdrojů. Způsob vytápění si každý může vyplnit ve svém odpadovém dotazníku.
  Maximální počet BE za rok je 10 EKO bodů na osobu.

  Vytápění
 • EKO body za darování (BD)

  Cílem bonusu je motivovat domácnosti k nabízení a darování nepotřebných věcí jiným lidem, kteří dané věci dále využijí. Darování nepotřebných věci je jednou z cest, jak předcházet vzniku odpadů, proto mohou uživatelé MESOH obdržet i body za to, že někomu na svém odpadovém účtu nabídnou a darují věc, kterou již sami nevyužijí.
  Maximální počet BD za rok je 10 EKO bodů na osobu.

  Darování
 • EKO body za ekologické nakupování (BN)

  Cílem bonusu je motivovat domácnosti k předcházení vzniku odpadů, ke kterému dochází díky environmentálně uvědomělému nakupování. Příběh odpadu začíná už při nákupu, proto MESOH uděluje i body za ekologické nakupování.
  Maximální počet BN za rok je 15 EKO bodů na osobu.

  Nakupování
 • EKO body za zájem (BZ)

  Cílem bonusu je zvýšit informovanost veřejnosti, která se přímo promítá do fungování systému. EKO body za zájem jsou udělovány za pravidelnou kontrolu odpadového účtu a za efektivní komunikaci prostřednictvím osobního kontaktu (email, telefonní číslo).
  Maximální počet BZ za rok je 5 EKO bodů na osobu.

  Zájem

Zavést mesoh je jednoduché a levné

Není třeba kupovat drahé evidenční zařízení, speciální tiskárny na QR kódy, vážící zařízení na svozové auto za statisíce. V rámci systému MESOH je tedy kladen velký důraz na to, aby obsluha ze strany obce, zaměstnanců technických služeb nebo svozové firmy, ale také ze strany občanů, byla co nejjednodušší a s co nejmenšími provozními náklady.

Navíc díky naší službě budete mít v průběhu systému minimální starosti týkající se chodu systému, protože v rámci služby MESOH pro vás obstaráme drtivou většinu úkonů, které je v průběhu systému nutné udělat.

Jak probíhá zavedení systému MESOH?

Analýza Vstupní analýza
Zhodnotíme nynější stav odpadového hospodářství a stanovíme potenciál systému.
Výběr modelu Nastavení správného modelu
Zvolíme nejlepší a nejefektivnější řešení pro vaši obec dle specifických podmínek.
Software Software
Zpřístupníme vám veškeré aplikace a cloudové služby, které jsou pro chod systému potřebné.
Informační kampaň Osvěta a propagace
Prostřednictvím článku, návodů a jiných materiálů poskytneme občanům všechny potřebné informace o novém systému třídění.
Zavedení evidence Evidenční systém
Zavedeme pečlivou evidenci odpadů, díky čemuž budeme moci odměnit zodpovědné občany a snižovat náklady na odpadové hospodářství.

Co všechno zahrnuje služba MESOH?

 • Komplexní systém odpadového hospodářství, který umí efektivně a nenásilně občany motivovat k zodpovědnějšímu nakládání se svými odpady.
 • Navržení ideálního modelu systému dle specifických možností dané obce či města, a to dle zkušeností z více než 85 obcí a měst různých velikostí po celé ČR.
 • Zkušenosti s možnostmi adresného třídění v bytových a panelových domech.
 • Pronájem všech aplikací, které jsou pro chod systému zapotřebí.
 • Vyhodnocování chodu systému čtvrtletně, po půl roce, za celý rok, příp. dle Vašich požadavků.
 • Tvorba článků do zpravodaje a propagačních materiálů všeho druhu (osvětové, informační, s průběžnou statistikou apod.)
 • Úprava obecně závazných vyhlášek zahrnujících nový systém třídění odpadů.
 • Návrh a tvorba ideálních pravidel systému.
 • Servis evidenčního zařízení.
 • Proškolení osob obsluhujících systém (pracovníků SD příp. technických služeb, popelářů atd.).
 • Koordinace systému a dohled nad tím, aby byl byly splněné všechny atributy pro hladký chod systému.
 • Vyhodnocování výsledků, výpočet slev z poplatku a import předpisů slev do účetního programu.
 • Neustálý vývoj a aktualizace systému, díky čemuž budete vždy o krok napřed před ostatními.
 • Tvorba výběrového řízení na svoz komunálního odpadu dle parametrů systému.
 • Podpora při jednání s firmami zajišťující svoz odpadů.