Ze všech stran se na nás valí stále nové informace o možném zavedení záloh na PET lahve. Většina různých průzkumů se opírá o fakt, že systém zálohovaných PET lahví, případně i plechovek, je zavedený v některých zemích západní Evropy. Dále také tvrdí, že záloha PET lahví vyřeší nepořádek v přírodě a bude znamenat přilepšení pro sociálně slabší spoluobčany ve finanční tísni. Jsou toto opravdu pádné důvody k tomu, zálohu PET lahví zavést? Pojďme si to rozebrat krok po kroku:1. Zálohování PET lahví „funguje“ (rozumějme, je zavedeno) v jiné zemi, musí tedy fungovat i u nás v ČR.

Jednoznačně nejčastější argument neodborné veřejnosti a osob lobujících za zavedení zálohování PET lahví je ten, že „jinde to funguje, tak proč ne u nás“. Zde je důležité přihlédnout k tomu, že v každé zemi se systém sběru, třídění a nakládání s komunálními odpady může lišit, mnohdy poměrně výrazně. Tedy to, že lze aplikovat systém záloh PET lahví v jedné zemi neznamená, že to automaticky lze i v zemi jiné. Nehledě na fakt, že povědomí laické veřejnosti o fungování systému záloh např. v Německu se často zásadně liší od skutečnosti. Zkrátka některé nedokonalosti tohoto systému se tzv. zametají pod koberec.

2. Pokud budou PET lahve zálohované, bude v okolí silnic, dálnic, odpočívadel a ve městech uklizeno.

Dle rozboru odpadu z akce Ukliďme Česko, posbíraných v okolí obcí a měst, tvoří PET lahve cca 2 % z celkového množství sesbíraných odpadků. Navíc jsou tyto PET lahve často již zmačkané, propíchnuté, či jinak poškozené a s největší pravděpodobností je již nebude možné vrátit do automatů pro zpětný odběr. Nepořádek kolem silnic tedy záloha PET lahví neřeší.

3. Zálohování PET lahví je ekologické.

Momentálně je systém třídění odpadů nastavený tak, že občané svůj odpad, vč. PET lahví, vytřídí do veřejných kontejnerů k tomu určených, odkud odpad svozová firma odveze na třídící linku, kde odpad dále roztřídí dle materiálu. To znamená 1 svoz. V případě zavedení záloh by každý občan musel nepošlapané PET lahve zavést do obchodu, odkud si jej odveze svozová firma. Zbytkový plast z kontejnerů v obcích a městech opět sveze svozová firma. Navýšení spotřeby nafty díky nesmyslné logistice typu „tam a zpět“ dle nás ekologické opravdu není.

4. Na zálohování PET lahví doplatí především obce, města, ekologicky smýšlející občané a také malí obchodníci (především obchody na venkově).

V současné době obce a města financují sběr tříděného odpadu z příspěvků autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Díky těmto příspěvkům jsou obce a města schopna držet poplatek za odpady na poměrně nízkých hodnotách. Mnohé obce se také uchylují k motivaci ekologicky uvědomělých občanů formou slevy z poplatku. Pokud z tohoto několik let budovaného systému vyjmeme tak cenou surovinu, jako jsou PET lahve, může se systém sběru tříděného odpadu v obcích a městech prodražit až dvojnásobně. Pokud tedy nebudou chtít obce a města na tento systém doplácet, budou nuceny zvyšovat poplatky za odpady. Na zavedení záloh tedy v prvé řadě doplatí nejvíce ti, kteří například samotné PET lahve ani nekupují, tedy environmentálně uvědomělí občané.

Za nás tedy zálohování PET lahví není tou správnou cestou, jak co nejvíce a co nejefektivněji snížit produkci odpadů. Více informací k dané problematice se dozvíte v našem videu, které se touto problematikou přímo zabývá.