logo
Zapomenuté heslo facebook
dobrý anděl


Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO)

Cíl

Inteligentní systém nakládání s odpady má za cíl, aby:

 1. třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako vyhazování odpadu do popelnice se směsným odpadem – každá domácnost, která si zažádá, získá zdarma čipem označenou nádobu na plast, na papír a na bioodpad. Domácnosti, které nemají prostor na nádoby, dostanou pytle na třídění odpadů se sadou čárových kódů,
 2. třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, které budou poctivě třídit odpad, mohou dosáhnout snížení poplatku až do výše 70% stanoveného poplatku (v případě, že např. pětičlenná rodina bude zodpovědně třídit, může v následujícím roce místo 3000 Kč, zaplatit pouze 900 Kč),
 3. třídění odpadů bylo nevšední – každé čtvrtletí bude zveřejňováno hodnocení jednotlivých domácností a jednotlivých částí města,
 4. platba za odpady byla spravedlivá- domácnost, která třídí odpady, bude platit za odpady méně než domácnost, která odpady netřídí.

 

Tři důvody proč projekt podpořit

 1. Kdo třídí, šetří peníze - cca 80% odpadu produkovaného v domácnostech je možné vytřídit na jednotlivé složky jako je plast, papír, sklo, bioodpad atd. a prodat jako druhotnou surovinu – za odpad, který je v nádobě na směsný odpad se platí. Čím více se ušetří, tím méně se vybere na poplatcích od těch, co se o to zasloužili.
 2. Kdo třídí, šetří životní prostředí - vytříděný odpad (druhotná surovina) z části nahradí prvotní surovinu, kterou je třeba těžit – čím více se třídí, tím méně se těží.
 3. Kdo třídí, dělá městu dobré jméno – je fajn, když vám někdo pochválí např. nový účes. Stejně fajn může být, když bydlíte ve městě, které se může pochlubit třeba nadčasovým odpadovým hospodářstvím.

 

Doporučení ISNO - jak získat maximální možnou slevu na poplatku

 1. Domácnost snižuje produkci odpadů – např. používá jednu kvalitnější nákupní tašku; nekupuje neochucené balené vody; neodebírá letáky, které, aniž by se četli, skončí v nádobě na papír.
  Snižkování produkce odpadů je nejekonomičtější a zároveň nejekologičtější způsob nakládání s odpady – odpad, který nevznikne, není třeba recyklovat popř. likvidovat…
 2. Domácnost efektivně využívá objem nádob – přistavuje k výsypu pouze plné nádoby; zmenšuje objem odpadu, např. šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot atd.
  Svoz odpadů tvoří podstatnou část ceny, kterou si svozová firma za svoje služby účtuje. Např. 1 tunu PET lahví je možné svést z cca 500 nádob (nesešlápnuté PET lahve) i z cca 150 nádob (sešlápnuté PET lahve). Každý výsyp se platí, tak proč platit za výsyp vzduchu?
 3. Domácnost třídí vše, co se dá třídit - nevyhazuje do popelnice se směsným odpadem papír, plast, sklo, biologicky rozložitelný odpad, drobné elektrozařízení, textil, jedlý olej a tuk, nebezpečný odpad a suť.
  U směsného odpadu se krom svozu platí i jeho likvidace. Z tohoto důvodu je dobré, když se ho produkuje co nejméně. Směsný odpad běžně obsahuje až 80 % cenných druhotných surovin, jako je plast, papír, bio atd., které se dají pohodlně vytřídit. Za vytříděný odpad se likvidace neplatí – vytříděný odpad se prodává jako druhotná surovina, která se po recyklaci znovu využije.

 

Podmínky pro získání slevy na poplatku

 1. D omácnost provede inventuru stanoviště – pro udělení slevy je třeba znát prvotní toky odpadů, tj. kdo kam třídí svůj odpad. Na čipu popř. na čárovém kódu, kterým je označena každá nádoba, je uveden unikátní identifikační kód. Tento kód je třeba opsat z každé nádoby, kterou domácnost používá, a odeslat prostřednictvím webu www.isnomikulov.cz sekce „Inventura stanoviště“ nebo přinést opsané na papírku do STKO v tomto rozsahu: velká plastová popelnice na kolečkách – směsný odpad – kód: STKO00049078 - soukromé Nádoby na BIO se do inventury neuvádějí. Dále je třeba dodat informace o osobách, které do uvedených nádob třídí odpady. Jelikož nemůžeme pracovat s rodnými čísly, bude evidence osob probíhat prostřednictvím variabilních symbolů, které jsou uvedeny na každém dokladu o zaplacení poplatku. Tento doklad pečlivě uschovejte.

Inventura stanoviště, má za cíl předejít nepříjemným překvapením typu, třídím plast, papír, a nic se mi nepřipisuje nebo naopak připisuje se mi více odpadu, než skutečně vytřídím. Občas se stane, že se občané přestěhují a vezmou si s sebou i popelnice. Změnu bydliště nenahlásí svozové společnosti, tudíž popelnice jsou stále evidované na původním stanovišti, kde už bydlí třeba někdo jiný.

 1. Domácnost vyplní a odešle registrační formulář – registraci je možné provést na webu www.isnomikulov.cz sekce „Registrační formulář“ nebo osobně na STKO. Nezapomeňte uvést způsoby, jakými snižujete produkci odpadů. Na webu www.isnomikulov.cz v sekci „Články, dokumenty…“ najdete seznam nejčastějších způsobů snižování produkce odpadů.

Registrační formulář má dvojí význam. 1. Poskytuje informace potřebné pro výpočet slevy na poplatku. 2. Slouží jako ochrana proti občanům, kteří by se snažili systém přechytračit.

Odeslaný registrační formulář a inventura stanoviště jsou nezbytné pro získání slevy na poplatku!

 

Sleva na poplatku

 1. může činit maximálně 70% ze stanoveného poplatku,
 2. se poníží procenty, kterými byl ponížen stanovený poplatek uplatněním jiné slevy (např. uplatněním slevy pro důchodce),
 3. je udělována za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a za snižování produkce odpadů.
 4. je součtem tří bonusů, které budou připisovány na odpadový účet stanoviště vždy po uzavření čtvrtletí (čtvrtletí je uzavřené přijetím všech podkladů pro fakturaci za služby v odpadovém hospodářství, což bývá cca 1-2 měsíce po skončení čtvrtletí),
 5. se uplatňuje při platbě poplatku na další rok – poplatek např. na rok 2014 je ponížen slevou, která byla připsána na odpadový účet stanoviště v roce 2013.
 6. se vypočte na základě tří hodnotících kritérií ISNO.

 

Hodnotící kritéria ISNO

 1. Druhy tříděných odpadů a způsoby snižování produkce odpadů uvedené v registračním formuláři (čím více se sníží produkce odpadů a čím více druhů odpadů se třídí, tím lépe).

Registrační formulář nám poskytuje důležité informace, na jejichž základě jsme v součinnosti s obslouženým objemem nádob a poměrem objemů obsloužených nádob různých komodit schopni posoudit, zda je s odpadem nakládáno správně.

 1. Poměr objemů obsloužených nádob se směsným odpadem, s plastem a s papírem.
 2. Celkový objem (V) obsloužených nádob jak se směsným tak s tříděným odpadem za rok (součet objemů všech obsloužených nádob přepočtený na jednoho člena stanoviště za rok).

 

Upozornění

Neekologické nakládání s odpadem (např. pálení, vození do lesa atd.) se v rámci ISNO nevyplácí. Základem ISNO je efektivní (ekonomické) třídění odpadů, který je prodán jako druhotná surovina. Odpad ležící v lese nemá v rámci ISNO  žádný význam. Stejně tak se v rámci ISNO nevyplácí vozit tříděný odpad z práce nebo ze sběrných míst. ISNO je nastaveno na průměrnou produkci odpadů, tudíž se pro získání maximální možné slevy stačí jen řídit doporučením ISNO. Není třeba dělat nic navíc.

 

Princip

ISNO je zcela dobrovolné. Kdo chce, může se zapojit, kdo nechce, nemusí. Je třeba mít na paměti, že se jedná o službu pro vás pro občany. Tak proč ji nevyužít?