logo
Zapomenuté heslo facebook
dobrý anděl

 

Program zodpovědného nakládání s odpady (PZNsO)

Cíl

Dát jednotlivým domácnostem možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady – kolik peněz bude domácnost za odpady platit, závisí jen na ní.

Nastavit odpadové hospodářství obce tak, aby ekologické nakládání s odpady tj. třídění, kompostování, snižování produkce odpadů atd. bylo pro občany výhodné a zároveň pohodlné.

 

Tři velká pozitiva

Domácnost, která se zapojí do PZNsO:

1. Přispěje k ochraně životního prostředí (cca 80% směsného odpadu je možné znovu využít, tj. cca 80% surovin se nemusí natěžit a cca 80% surovin se nemusí likvidovat),

2. Může ušetřit až 70% ze stanoveného poplatku (vytříděný odpad je druhotná surovina, která se dá dobře zpeněžit nebo jinak využít),

3. Dělá obci dobré jméno.

 Zásady

1. Domácnost snižuje produkci odpadů – např. používá jednu nákupní tašku, nekupuje balené vody, neodebírá letáky atd.;

2. Maximálně využívá objem popelnic a pytlů – k výsypu přistavuje pouze plné popelnice, ke svozu přistavuje pouze plné pytle s vytříděným odpadem (šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot …);

3. Dává rostlinné odpady na hnojiště, zvířatům nebo na kompost;

4. Třídí vše, co se dá třídit (jinak řečeno nevyhazuje do popelnice papír, plast, nápojový karton, sklo, plechovky, drobné elektrozařízení, rostlinný olej, textil, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, nebezpečný odpad, suť).

 

Eko body

V rámci PZNsO jsou zavedeny tři druhy eko bodů:

1. Eko body za třídění odpadů – přesněji eko body za správně (efektivně) vytříděný odpad – jsou udělovány na základě hmotnosti vytříděného odpadu, který splnil „Podmínky pro udělení eko bodů“ – viz. sekce „Články, dokumenty…“. Odpad se zváží, a pokud je vše, jak má být (je nalepený čárový kód, hmotnost a čistota jsou v normě), jsou za něj uděleny body. Vážen je plast, papír, plechovky, drobné elektrozařízení a jedlý olej a tuk.

2. Eko body za efektivní využívání nádob a pytlů a eko body za snižování produkce odpadů – jsou udělovány a) za tříděné odpady, jejichž vážení není účelné nebo technicky možné (sklo, biologicky rozložitelný odpad, textil), b) za snižování produkce odpadů . Domácnosti, které mají zájem o tyto body, vyplní „Odpadový dotazník“, do kterého uvedou, jak nakládají s jednotlivými druhy odpadu. Dále podstoupí návštěvu (kontrolu) obcí pověřené osoby, která nahlídne do popelnice, jestli v ní není odpad, o kterém domácnost tvrdí, že ho třídí. Výše eko bodů se stanoví na základě celkového obslouženého objemu nádob a pytlů  a poměru objemů tříděného a směsného odpadu v závislosti na způsobu, jakým domácnost nakládá s odpady. (Přepočet byl prováděn na plných nádobách. Pokud nešlapete PET lahve, nerozlepujete krabice, k výsypu dáváte poloprázdnou popelnici, s největší pravděpodobností bude počet připsaných bodů nízký.)

 

Úleva na poplatku

Eko body získané za daný rok budou občanům vyplaceny formou úlevy na poplatku tj. snížením poplatku na rok následující.

Princip

PZNsO je zcela dobrovolné. Kdo chce, může se zapojit, kdo nechce, nemusí. Je třeba mít na paměti, že se jedná o službu pro vás pro občany obce. Tak proč ji nevyužít?


zapoj se